درباره ما/َabout us

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

  Hesabresin auditing Institute  

 

This institute started its activity on June 4, 1992 and has been registered under No. 6870 in Registry of Companies and Non-Commercial Institutions.

Since the establishment of the Iranian Society of Certified Public Accountants (IACPA) in 2001, the institute has become a member of the Iranian Society of Certified Public Accountants and has received its license as a member of IACPA under NO 721064.

According to the license issued by the Stock Exchange Organization (SEO) as No. 26744 in 12/27/2001, the company has been accepted as a trusted auditor of SEO.

 

 

درباره موسسه:

این موسسه فعالیت خود را در 13 خرداد ماه 1371 آغازه نموده و تحت شماره 6870 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

از تاریخ تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 موسسه به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده است و طی شماره721064 مجوز فعالیت خود را بعنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت نموده است .

براساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران به شماره 26744 مورخ 1380/12/27 موسسه به عنوان حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفته است .

 

www.hesabrasin.ir

info(@)hesabrasin.ir