حضور و غیاب پرسنل شامل سه فرم به شرح زیر می باشد:

1- ثبت ورود به محل کار

2- ثبت خروج از محل کار

3- ثبت مرخصی

به منظور دسترسی به هر یک از فرم ها ، لازم است به قسمت حضور و غیاب پرسنل در منوی سایت، رجوع و با اشاره به فلش کنار این گزینه، بر روی نام فرم موردنظر خود کلیک کنید