بموجب مفاد اساسنامه موسسه و در چارچوب مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، فعالیت های
حرفه ای قابل ارائه موسسه بشرح زیر است :

 • انجام وظایف بازرس قانونی
 • حسابرسی صورتهای مالی
 • حسابرسی داخلی
 • ارزیابی ریسک کنترل های داخلی و بهبود رویه
 • حسابرسی های ویژه و اجرای روشهای توافقی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری وسیستم بهای تمام شده بویژه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ABC
 • طراحی و پیاده سازی سیستم محاسبه ذخیره بازنشستگی بر مبنای محاسبات اکچوئری برای صندوق های بازنشستگی یا سازمان های دارای صندوق های اختصاصی
 • خدمات حسابداری و مشاوره مالی و اصلاح حساب
 • نظارت بر امور تصفیه
 • ارزیابی سهام
 • سایر خدماتی که در چارچوب آئین نامه ها و ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز تشخیص داده می شود .