موسسه حسابرسی حسابرسین، همواره بر این باور بوده است که حسابرسی ارزش آفرین جز با پایبندی به رفتار حرفه ای و تعهد به صیانت از منافع اجتماعی تحقق نمی یابد
به همین سبب، تلاش این موسسه همواره بر آن بوده است که رسیدگی های خود را با اتکا به سرمایه فکری اخلاق مدار و دانش محور برنامه ریزی و اجرا نماید و بدین ترتیب گامی موثر در ارتقای رونق اقتصادی و امنیت اجتماعی بردارد